THANG ĐIỂM

Sai tuyệt đối

Vô đối

score_1

Sai tuyệt đối

1 điểm

Đội sổ

1 điểm

Từ 2 đến 3 điểm

Tàm tạm

Từ 2 đến 3 điểm

Từ 4 đến 5 điểm

Trung bình

Từ 4 đến 5 điểm

Từ 6 đến 7 điểm

Khá

Từ 6 đến 7 điểm

Từ 8 đến 9 điểm

Giỏi

score_2

Từ 8 đến 9 điểm

Điểm tuyệt đối

Thủ khoa

score_1

Điểm tuyệt đối